__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Стартира изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца“

56849853

 

Общият размер на инвестицията за компостиращата инсталация е 5 845 347,29, като по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ безвъзмездната финансова помощ е за 4 400 662,69 лева, а съфинансиране от Община Враца и Община Мездра – 1 444 684.60 лева. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 19 месеца.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметовете на Враца и Мездра, Калин Каменов и инж. Генади Събков, на 05.11.2018 г. подписаха договор за изграждане на компостираща инсталация.Целта на проекта е изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Враца и Община Мездра в РСУО Враца.

 

87418571

 

Изграждането на тази инсталация ще допринесе за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци в гр. Враца чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Предложената площадка за изграждане на съоръжението се разполага на територията на Община Враца в местност „Шумака” и заема част от отредения имот, в който е разположено действащо регионално депо за битови отпадъци – регион Враца, нейната площ възлиза на 101915 кв.м. Планирани за изграждане и експлоатация са следните съоръжения: – компостираща инсталация с капацитет до 8 000 т/год. – въвеждане система за разделно събиране на зелени отпадъци, в това число контейнери с вместимост 1,1 куб.м (574 бр.) и 4 бр. сметоизвозващи машини. С изграждането на компостиращата инсталация ще се удължи експлоатационния срок на депото за битови отпадъци, чрез значително намаляване на годишни количества депонирани отпадъци.

 

867138187

 

Целевата група на проекта са жителите на общините Враца и Мездра. Социалната приемливост изисква системите за управление на отпадъците да отговарят на потребностите на местното население. В тази връзка изпълнението на проекта ще подобри качеството на живот на местното население на двете общини чрез въвеждане на устойчиви механизми за опазване на околната среда и запознаване на целевите групи с различните аспекти в управлението на отпадъците. Акцентът на проекта е поставен върху възможностите за разделяне и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци, повишаване на екологичното самосъзнание и промяна в поведението на хората.