____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обяви

                   О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

 

                                О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

               Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински недвижим имот № 140002  емеделска земя  в  землището на   с. Върбешница , Община Мездра   в м.”Край село  „ с площ от 6,761 дка  .

            Търгът ще се проведе на  04. 10 .  2011 г. от 10 . 00 часа в Община Мездра , гр.Мездра ,ул. Хр.Ботев  № 27 , стая  № 202 .    Втора    дата  -    11 .10 .2011 г  в същия час и място .

          Изискващите се документи за участие в търга  и  депозита  се внасят в срок   до   деня предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа.        Тръжна документация  и допълнителна информация            за  търга се получава в стая № 104-А  на  общината , тел. / 0910 /  9- 21-16, вътр. 112.

 

                          КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :  ………………….

 

                                                                       /  Ив. Аспарухов  /

РС

 

 

 

 

 

          

О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

 

                                О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

   Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински недвижим имот № 001044  в м.”Шавара ”  землището на гр. Мездра   с площ от 4, 001   дка  , съгласно АОС № 1115 /10.06. 2011г.

            Търгът ще се проведе на  04. 10 .  2011 г. от 10 .30 часа в Община Мездра , гр.Мездра ,ул. Хр.Ботев  № 27 , стая  № 202 .    Втора    дата  -    11 .10 .2011 г  в същия час и място .

          Изискващите се документи за участие в търга  и  депозита  се внасят в срок   до   деня предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа.        Тръжна документация  и допълнителна информация            за  търга се получава в стая № 104-А  на  общината , тел. / 0910 /  9- 21-16, вътр. 112.

 

                          КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :  ………………….

 

                                                                       /  Ив. Аспарухов  /

https://www.livechatalternative.com/