____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение за изготвяне на план – график за полагане и изграждане на отделните подземни улични мрежи и съоръжения

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изготвянето на годишния план – график на Община Мездра за съгласуваност при полагане и изграждане на отделните подземни улични мрежи и съоръжения и за координация на подземното с надземното улично строителство, съгласно чл. 2, ал.1 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителнии монтажни работи, свързани с разкопаване на общински терени на територията на община Мездра, приета с решение № 577 от протокол № 43/30.08.2018 г. на Общинския съвет,

Община Мездра съобщава:

До края на месец декември на настоящата календарна година дружествата, предоставящи обществени услуги по смисъла на §  1, т. 1 от АПК, чиято дейност е свързана и с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на община Мездра, следва да предоставят в Общината инвестиционната си програма за следващата календарна година, в частта, касаеща изграждане, ремонт и/или реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, придружена с проекто-график за изпълнение. 
В този срок физическите и юридическите лица, притежаващи учредено право по чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата да прокарат нови или ремонтират съществуващи водоснабдителни, канализационни, енергоснабдителни и електронни съобщителни мрежи, както и отклонения от тях, през имоти, общинска собственост, следва да заявяват в Общината инвестиционите си намерения за следващата 2019 година, придружени с проекто-график за изпълнението им.

https://www.livechatalternative.com/