__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Пореден успешен проект на Община Мездра

Obshtina_Mezdra_snimka
 
Четири многофамилни жилищни сгради и една – общинска собственост в град Мездра ще бъдат санирани по ОП „Региони в растеж“.
 
Сградите, включени в проекта са: Административна сграда на пазара град Мездра и многофамилни жилищни сгради на  ул. „Христо Ботев“ Nº 2, на ул. „Христо Ботев“ № 43, на ул. „Дунав“ Nº 3-5 и на ул. „Сердика“ №7
 
Стойността на проекта е 1 195 851,98 лв.
 
В рамките на процедурата бяха подадени 52 проектни предложения, които се оценяваха на два етапа – административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка. Етапът административно съответствие и допустимост преминаха 46 проектни предложения.
 
Приключи оценката на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.
 
С Решение № РД-02-36-126/24.01.2019 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 са одобрени за финансиране 32 проектни предложения на 19 общини.
 
Проектът на Община Мездра се нареди на трето място със 172т.