__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Дo Анета Борисова

Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК
 
Акт за установяване на задължения към Община Мездра
 
№ 34-1/18.01.2019 година


Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 дневен срок, от публикуване на настоящето съобщение, в стая 305 на община Мездра от 8.00 -12.00 ч и от 13.00-17.00ч, при мл.експерт „МДТ” Д.Драганова за връчване на АУЗ № 34-1/18.01.2019 година.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Дата на публикуване на таблото на входа на общината и в интернет страницата на община Мездра mezdra.bg  12.02.2019 година
 
Дата на сваляне: 27.02.2019 година