__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Започна данъчна кампания 2019 година

 
              С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
    Община Мездра уведомява, че  започна плащането на местните данъци и такси.
 
Съгласно Закона за местните данъци и такси, за  2019 година,  са определени  следните срокове за заплащане на :
 
1. Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци
I    вноска    до 30 юни
II   вноска  до 31 октомври
На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.

            2.Данък
 върху превозните средства
I    вноска    до 30 юни
II   вноска    до 31 октомври
            На предплатилите цялата сума в срок  до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.
 
            3.Патентен данък
Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва:
за първото тримесечие                                до 31 януари
за второто тримесечие      от 1 февруари до 30 април
за третото тримесечие       от 1 май           до 31 юли
за четвъртото тримесечие от 1 август       до 31 октомври
 
4. Туристически данък – до 15-то число на месеца,следващ месеца, през който са
предоставени нощувки
 
            5. Данък върху таксиметров превоз на пътници – внася се преди получаване на
            издаденото разрешение по чл.24, ал.1 от Закона за автомобилните превози
 
 
Задълженията си може да платите по един от следните начини:
-          безкасово  по банков път Община Мездра се обслужва от „Банка   ДСК „ ЕАД клон Мездра      IBAN   BG95STSA93008425414500        BIC   код   STSABGSF
      код на вид плащане
      44 14 00   патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници
      44 21 00   данък върху недвижимите имоти
      44 23 00   данък моторни превозни срества
      44 24 00   такса битови отпадъци
      44 28 00  туристически данък
            - на касите на община Мездра Информационния център и чрез ПОС устройство
      –  на  касите на „Български пощи” ЕАД
      – в офисите на „Изипей” /Easypay/
      – в ОББ АД
- в Банка ДСК АД
      – в Кметствата по населени места