Съобщение за удължен срока за концесия

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 
                На основание чл.46, ал.8 от Правилника за прилагане на закона за концесиите Община Мездра съобщава, че със Заповед №567/20.09.2011год. на Кмета на Община Мездра е удължен срока за получаване на оферти по открита процедура за концесия за строителство с предмет: „Изграждане на Многофункционална спортна зала гр. Мездра” .