__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Дo ПЗК „Кремена-93“

Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК
 
Акт за установяване на задължения към Община Мездра
 
№ 176-1/15.03.2019 година


Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 дневен срок, от публикуване на настоящето съобщение, в стая 305 на община Мездра от 8.00 -12.00 ч и от 13.00-17.00ч, при мл.експерт „МДТ” Д.Драганова за връчване на АУЗ № 98-1/11.02.2019 година.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Дата на публикуване на таблото на входа на общината и в интернет страницата на община Мездра mezdra.bg    14.03.2019 година
 
                   Дата на сваляне: 01.04.2019 година