____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление за изработен ПУП - ПРЗ

Изх. № 91/30.09.2011 год.                     

  

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.61, ал.3 от АПК във връзка с §4 от ДР на ЗУТ обявява на наследниците на Марин Иванов Найденов /ПИ №133002 и №102033/, наследниците на Иван Найденов Тишов /ПИ №133012/, наследниците на Петър Ценков Колов /ПИ №102031/ и на Иван Димитров Лазаров /ПИ №102038/ в качеството им на заинтересувани лица по смисъла на чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване

/ПРЗ/ за ПИ №102032, местност „Клисура” в землището на с. Люти дол за промяна предназначението на земеделска земя за птицеферма.

Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация – гр. Мездра.

https://www.livechatalternative.com/