____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

писмо до Мара Алексова, Павлина Цветкова и Теодора Илиева

ДО

МАРА ХРИСТОВА АЛЕКСОВА

ПАВЛИНА СТЕФАНОВА ЦВЕТКОВА

ТЕОДОРА ИВАНОВА ИЛИЕВА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСОВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦВЕТКОВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,

 

Във връзка с постъпило от Вас молба с вх. №94.00-9/20.09.2011 год. за освобождаване от такса смет на имот находящ се на ул. „Христо Ботев” №107, Ви уведомяваме, че Наредбата на Общински съвет – Мездра за администрирането на местните такси и цени на услуги не предвижда освобождаване от такса битови отпадъци. Възможно е

намаляването и след подавате от Ваша страна на декларация в звено „Местни данъци и

такси” към Общината. Относно изясняване на собствеността е необходимо да представите цитирания от вас нот. акт от 1936 год.

Тъй като не сте посочили адрес за кореспонденция, настоящето писмо публикуваме на сайта на Община Мездра.

 

https://www.livechatalternative.com/