____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява за търг

              О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е 

З  Д  Р  А

 

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

 

 

 

 

         Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на Ведомствен бюфет  в сградата на общината -    гр.  Мездра, ул. „ Хр. Ботев” 27.      Търгът ще се проведе на   08.11. 2011г. в Община Мездра . Втора дата – 15.11 . 2011г. в същия час и място.

         За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация  - стая № 109 на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

 

 

 

 

                        И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :…………….……….

 

 

                                                                           / инж. Г. Събков /

 

РС/РС

 

https://www.livechatalternative.com/