____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение относно избирателните списъци

 

СЪОБЩЕНИЕ
 
Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., общинска администрация МЕЗДРА уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на Общината за:
 
1. Гражданин на друга държава членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България до 15.04.2019 г. Приложение № 11-ЕП.
 
2. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и  желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Мездра, или подадено от упълномощено лице не по-късно от 11.05.2019 г. Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден /20.05.2019г./  и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия. Прилага се копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК) Приложение № 16-ЕП
 
3. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до  11.05.2019 г. Приложение № 14-ЕП
 
4.Подаване на заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място /на кандидат за  член на ЕП от РБ, член на ЦИК, РИК или наблюдател/ до 11.05.2019 г. Приложение № 18-ЕП
 
5. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци до  18.05.2019 г. Приложение № 9-ЕП
 
 
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ В
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ 
080013699
https://www.livechatalternative.com/