____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обявление за ПП за ел.захранване на ФВЕЦ с. Елисейна

Община Мездра, на основание чл.128, ал.2 и 12 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура – на обект: Външно ел. захранване 20 кV на

Фотоволтаична електроцентрала находяща се в УПИ ІІІ №27317.706.4 по кадастралната карта на с. Елисейна, община Мездра. Трасето на кабелното захранване преминава през следните имоти: Извън урбанизираната територия ПИ с идентификатори №27317.000.705 и №27317.000.937. В урбанизираната територия – ПИ с идентификатори №27317.707.10, 27317.707.3, 27317.707.2, 27317.937.3, 27317.937.1, 27317.706.4.

Проектите се намират в общинска администрация Мездра, стая №106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните

могат да направят писмени възражения и предложения по проекта до общинската администрация Мездра.

https://www.livechatalternative.com/