__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Лятна работа с деца

 
_DSC8291
Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни продължава лятната работа с деца.
За шеста поредна година част от свободното време на завършили 4-ти клас ученици от училищата в гр. Мездра е ангажирано с полезни теоретични и практически занимания. Те обхващат теми, свързани с обучението на учениците по гражданска защита, противопожарна безопасност, работа с единен европейски номер 112.
 
Заниманието на 17 юни, проведено в залата на Община Мездра от Цветанка Дикова – психолог към местната комисия и медицинско лице, е свързано с обучение по даване на първа долекарска помощ. Интерес събуди и втората тема, по която г-жа Дикова и секретарят на МКБППМН Силвия Петкова беседваха с децата – Срещи с опасни непознати.
 
Лятната работа е полезна за децата, тя запълва и ангажира ваканционното им време със смислени неща, обогатява ги със знания и умения за тяхната безопасност и здраве.