__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Световен ден на населението

MARTENSKI_BAZAR (2)

На 11 юли се отбелязва Световният ден на населението. Към 30.06.2019 г. по постоянен адрес в община Мездра са регистрирани 20978 жители, от които 11859 с регистрация в гр. Мездра. От селищата в общината с най-много жители по постоянен адрес е с. Зверино – 1593 души, а с най-малко – с. Цаконица с 50 души.
 
Демографската криза е характерна за цялата страна, а статистиката е обезпокояваща.
 
Хората са най-значимото и голямо богатство за едно населено място, за това и усилията на общинската администрация в Мездра, ръководена от кмета на общината инж. Генади Събков, са насочени към решаване на инфраструктурни проблеми, грижа за чистотата и зелените площи, за образованието, спорта и културата, в търсене на път и възможност за подпомагане на всеки гражданин на общината.
 
Изпълнените проекти от Инвестиционната програма за 2018 г.. реализираните проекти с външно финансиране, грижата за общинските обекти говорят категорично за ангажиращото и отговорно отношение към проблемите на общността и на всеки отделен човек.
 
Една от основните цели и дейности, заложени в Програмата за управление на общината, е осигуряването на заетост, добри условия за труд и достойно заплащане. Усилията на общинската администрация, активната позиция на мениджърите и предприемачите, които оперират на територията на общината, свеждат нивото на безработица до едно от най-ниските в Северозападна България. Към 31.12.2018 то е 6, 23%
 
Използвайки в максимална степен програмите за временна заетост, през 2018 г. в общината са разкрити над 250 работни места. Трудовата борса, функционираща в рамките на Социалния комплекс, има потенциал за развитие и разширяване на обхвата от дейности. Съвместната работа с фондация “BCause” и АСП не просто осигурява заетост на трудоустроени лица, но дава надежда за реално осъществяване на проекта за Социално предприятие и повече възможности за хората в неравностойно положение.
 
Общинска администрация се отнася отговорно към всички инвестиционни намерения на граждани и фирми и те получават своевременна подкрепа и съдействие.
 
Част от успешното развитие на общината е кандидатстването по различни програми и проекти с външно финансиране. С такива грантове и собствени средства е подобрен обликът на града и жизнената среда на населението. По Програма „Региони в растеж“ мерки за повишаване на енергийната ефективност се изпълниха в 66 многофамилни сгради, 7 големи блока, 3 училища, 2 детски градини, сградите на Районно управление на МВР – Мездра и Районна Служба за пожарна безопасност и защита на населението – Мездра. По същата програма сградата на общинската администрация бе превърната в уютен дом за всички граждани. Предстои да се приложат енергоефективни мерки и на административната сграда на пазара в Мездра. Благодарение на тази програма е обновен външният вид на града, но се намали разходът на енергия, повишиха се качеството на атмосферния въздух и качеството на живот на населението. Директни ползватели от енергоефективните мерки са над 2000 души. Всеки шести човек в Мездра живее в санирано жилище. Сдруженията на собствениците – ползватели на услугата,  усещат повишената енергийна ефективност по битовите си сметки и са благодарни за откритата пред тях възможност.
 
Задължение на Общинска администрация е да поддържа в добър и прилежен вид парковите пространства, улиците и тротоарите. На територията на града и общината са ремонтирани 37 улици, тротоари и площади. Изкърпени са общинските пътища от четвъртокласната пътна мрежа. Извършени са ремонти на покриви в читалища, кметства и детски градини, както и на бунгалата на къмпинг „Мездра“ в Шабла.
 
Поддържането на общинската собственост се извършва от Общинско предприятие „Чистота“. С негови сили и средства са почистени банкетите на пътищата до населените места. Предприятието се специализира в ремонти дейности по пътната настилка.
 
Една от най-важните задачи на общинското ръководство е водоснабдяването на населените места в общината, тъй като амортизираната водопреносна мрежа и ежедневните аварии създават тежки проблеми. Обследвани са водопровода и канализациите в града и се разчита през 2019. г. да започне първият етап на реконструкцията, за да се гарантира водоподаването във всички населени места. Подписан е договор за реконструкция на водопреносните мрежи в 4 села – Брусен, Долна Кремена, Зверино и Моравица, като изпълнението на проекта ще започна в рамките на тази година. Това ще редуцира честите аварии и ще осигури достъп до питейна вода до над 3200 души.
 
Чистотата в града и в селата е невъзможна без инвестиции в сметоизвозни машини и сметосъбиращи съдове. Към досегашния брой съдове през 2018 г. са добавени 90 кофи за смет, 21 еднокубикови контейнера тип „Бобър“, осем четирикубикови контейнера. Работниците, поддържащи чистотата на централната градска част и прилежащите територии, ежедневно почистват тротоарите от сняг и отпадъци, а от листна маса – с новозакупената специална машина. Снегопочистването в града, което беше огромен проблем преди време, сега е обезпечено със собствен ресурс на Общинско предприятие „Чистота“ и за поредна година улиците бяха нормално проходими при зимни условия.
 
По Програма „От социални грижи към заетост“ са назначени 15 работници, разпределени по райони и улици. Стремежът е да не се допуска формирането на нерегламентирани сметища, а и по този начин се съдейства за активно включване и социална интеграция на лицата.
 
Съвместно с община Враца, нашата община ще изгради компостираща инсталация за зелени отпадъци. По този начин общата тежест на таксите, които се заплащат за извозване, сепариране и обработка на битовите отпадъци ще намалее. ОП „Чистота“ поддържа парковете, междублоковите пространства и 130 декара зелени площи. Гробищният парк редовно се третира с хербицид и се почиства от инвазивна растителност. Възобновена беше чешмичката на пл. България, а жителите в близост до Центъра за подкрепа на личностно развитие /бившия Младежки клуб/ се радват на изцяло нова придобивка – чешма, която допълва добре поддържаната детска площадка. Коритото на река Моравишка, която тече през града, беше изчистена от наносни отложения.
 
Програмата „Малки местни инициативи“ също е в услуга на населението – с осигурени от Общината средства са обновени библиотеки и читалища, санирани са салони в кметства, изградени са кътове за отдих, ремонтирани са спортни площадки.
 
За жителите на общината е осигурен обществен превоз от три транспортни фирми. За комфорта на ползващите неговите услуги Общинско предприятие „Чистота“ отремонтира сградата на автогарата и подпорната стена. Част от автобусните спирки в града и околните селища бяха превърнати в страници от българската история от художника Евгени Кучков. Ликовете и посланията на български царе и възрожденци вдъхват увереност, че българщината е жива.
Разработен е проект за изграждане на покрита зона на пазара в Мездра, включващ цялостно преустройство, нови настилки, тротоари и улици с цел създаване на условия за търговия и отдих.
 
По проект по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg” V-A Румъния – България ще бъде укрепено свлачището на пътя преди село Игнатица.
В централната градска част и в Информационния център е осигурен безплатен достъп на гражданите до Интернет. До края на годината се очаква изграждането на още 4 такива зони. Оказаната подкрепа за развитите и приложение за развитието на модерни технологии е навременна и необходима стъпка. Във връзка с това се разширява обхватът на видеонаблюдението в града и селата с цел подпомагането на правоохранителните органи. Общинска администрация монтира 13 нови камери, свързани със системата на РУ на МВР – Мездра. Предстои изграждането на над 10 нови точки за видеоконтрол и изграждане на обособена зала. Безопасността на гражданите е подсигурена и с монтирането на пътни знаци за пешеходна пътека, допълнително пригодени със светлинна уредба, която помага за по-добрата видимост и бдителност на водачите на МПС.
 
Община Мездра се превръща в социална община. Основната част от ангажиментите в социалната сфера, поети в управленската програма, са възложени за изпълнение на Общинския център за социални услуги и дейности /ОСЦУД/. Социалният комплекс предоставя различен вид социални услуги на гражданите. В Центъра се включват Домашен социален патронаж, Клубове на инвалида и пенсионера, Бюро за социални услуги, Обществена трапезария и Дом за стари хора. Домашният социален патронаж предоставя услуги в 14 населени места в общината, а общият му капацитет е 215 лица. Ежедневно се приготвя и доставя прясна, качествена храна на потребителите на патронажа. Кухнята обслужва 195 потребители на патронажа, 16 – в Дом за стари хора и 90-те потребители на обществената трапезария. Клубовете на инвалида и пенсионера създават възможност за активен живот на хората от третата възраст и лицата с определена степен на намалена трудоспособност. Община Мездра предоставя сграден фонд за помещаване на клубовете на инвалида и пенсионера, а финансирането им е със средства на общината. На 1160 души е предоставена хуманитарна помощ, като са раздадени 37120 броя индивидуални пакети хранителни продукти.
 
Населението на община Мездра се ползва и с иновативни услуги. Особено важна услуга са безплатните медицински прегледи по селата в Общината. За първи път доброволци – дървосекачи от IT сектора помагат на възрастни хора по селата. Досега доброволците помогнаха на нашите съграждани в Брусен, Царевец, Очин дол, Боденец и Кален. За първи път в Общината е разкрита нова социална услуга – кризисен център. В база на фондация „Бъдеще и надежда“ се оказва помощ на деца и майки в риск.
 
Квалифицираното медицинско обслужване е отговорност към гражданите. Осигурено е достъпно здравеопазване за всеки, а специалисти с доказан опит привличат пациенти от Роман, Враца и Плевен.
 
Образованието в Мездра е превърнато в най-ценната инвестиция – най-много средства от общинския бюджет са вложени в сферата на образованието – 69,7% от всички направени разходи за делегираните от държавата дейности. Усилията са насочени към подобряване на материалната база на учебните заведения и реализирането на комплекс от дейности, които обединяват целите, стремежите и очакванията на деца, ученици, родители и общество. Разширен е кръгът от обществени възпитатели. Ръководено от максимата „Децата са наша отговорност и наше бъдеще“, общинското ръководство изпълнява поетия ангажимент за подпомагане на родителите – децата вече посещават детските яслени групи безплатно. С цел подпомагане на младите семейства се поддръжа нисък размер на таксите за посещаване на детска градина. Успешно е финализиран проектът „Многообразие без граници за децата в община Мездра“, чиято цел е подобряване на образователната среда и интеграция на деца от етнически малцинства. Обезпечено е безплатното пътуване на децата и учениците до учебните заведения. Предоставен е високоскоростен Интернет-достъп във всяко училище. Осигурени са морални и материални награди на всички, изявени в учението, спорта, музиката и културата деца. На 24 май талантливи деца и ученици получават индивидуални и групови парични наради, раздават се и стипендии. Талантливите деца на Мездра се включват активно във организираните от община Мездра празници и тържества. Кметът на Общината инж. Генади Събков с гордост споделя: „Имаме огромна даденост – талантливи деца, които трябва да се търсят и окрилят. Вярвам, че най-възвръщаемата инвестиция е тази в изкуството и културата“.
 
Важна част отговорното отношение на Общината към младите хора е обвързването на професионалната им подготовка с нуждите на местния бизнес. От 2018 г. ПГ по МСС подготвя кадри за нуждите на железопътния транспорт и електрониката. ПГ „Алеко Константинов“ затвърждава своите позиции в сферата на ресторантьорството. Община Мездра подготвя проект за изграждане на учебен ресторант.
 
Всяко лято община Мездра и ЦПЛР организират курсове по тенис на маса и плуване. За втора поредна година четвъртокласници от градските училища са включени в лятно детско обучение към местната комисия за борба с проявите на малолетни и непълнолетни, организирано от община Мездра.
 
Община Мездра влага значителни средства в дейности, свързани с културата, спорта и туризма, като тези разходи са на практика инвестиции в духовното и физическо здраве на нашите съграждани. Традиционно заедно се посрещат Коледа и Нова Година, а от 2016 г. под името „С Вяра, Надежда и Любов за община Мездра“ на мездренска сцена стъпиха едни от най-големите български звезди – Б.Т.Р, „Диана Експрес“ и „Сигнал“. Традиционно празниците на културата „Мездра-май“ са предшествани от четиридневния фестивал „Магията на Мездра“, където едни от най-добрите изпълнители на Балканите – Бобан Здравкович, Халид Мислимович, Мухарем Сербезовки, Поли Паскова и Здравко Мандаджиев  дадоха чудесен повод жителите на Общината да празнуват заедно в един своеобразен ресторант на открито. Част от програмата на „Мездра май“ стана концертът по желание на абитуриентите. Дванадесетокласниците избраха две поредни години да отпразуват своето завършване под ритмите на Гъмзата и неговото Брас Шоу.
 
За достолепните граждани на община Мездра, съхранили семейната любов и доверие половин век, общинската администрация организира тържествено честване на златна сватба. Петдесет години след първия „Менделсон“ двойките отново чуха тържествената мелодия и скрепиха своите бракове с ново брачно свидетелство, връчено им лично от кмета на Общината.
 
Почит и уважение към хората, допринесли в най-голяма степен на родния край, бяха отдадени на честването на 120-годишнината от създаването на община Мездра. На една сцена се събраха бивши кметове, ръководители на предприятия, общински служители и културни дейци.
 
Осъзната необходимост на входа на Мездра да има атрактивен и достъпен исторически, духовен и културен център е поддържането на водещия туристически обект на Общината – АК „Калето“. Огромен успех е спечелването на финансиране на проект по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg” V-A Румъния – България. Със средства по проект „Добре дошли в Средновековието“ се проведе петият фестивал на средновековните традиции, бит и култура. За 4 дни Мездра се превърна в арена на сражения, а посетителите успяха да се докоснат до средновековните кухня, бойни техники, снаряжение и бит.
 
Важен приоритет пред общинската администрация е финансовото и материално подпомагане на спортните клубове, както и поддържането на спортните площадки и терени. Реновиран е изкуственият терен на стадион „Локомотив“, изпълнен е ремонт на административната сграда на стадиона, а алеите и парковото пространство по пътя към спортния комплекс редовно се облагородяват. Тази зона е любимо място за спортуване и отдих на стотици граждани на Мездра.
 
За насърчаване спортуването на децата от най-ранна възраст е приета и последователно се изпълнява Програма за развитие на масовия спорт. Детският футболен клуб и малките гимнастички са чудесен пример. Узаконена е минимална такса за ползване на всички общински спортни имоти.
 
В основата на Програмата за управление на община Мездра е залегнала грижата за човека, който е основният капитал на обществото и водещ двигател в неговото развитие. „Зная, че всеки от нас има своите тревоги, трудности и проблеми, че напрегнатият и динамичен живот се опитва да ни изнерви и озлоби, но ние, българите, сме древен и силен народ. И ако бъдем малко по-добри и толерантни един към друг, ако можем да оценим и да се порадваме на чуждите успехи като на свои, сигурно ще живеем по-щастливо. Това все някога ще се случи“ – инж. Генади Събков, кмет на община Мездра.
 
MARATON_NA_CHETENETO (4)
 
DOLNA_KREMENA (1)
 
OTCHET-MORAVITSA-RUSKABQLA-LIUTIBROD (9)