____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

                    О  Б   Щ   И   Н   А   -  Г  Р  А  Д       М   Е   З   Д   Р   А

 

 

                                   О   Б   Я   В   Я   В   А   :

 

 

 

                Провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем    на общински имоти- земеделка

земя  в землището на с. Долна Кремена.

                 Търгът ще се проведе на   13.12. 2011г. от 10.00 часа в Община Мездра  Втора дата –  20.12. 2011 г. в същия час и място.

            Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .

            Тръжна документация  и допълнителна информация за      търга се получава в стая № 104-а  на общината, тел. 9-21-16,вътр.112 .

       

  

                                         КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :…………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     / Ив. Аспарухов  /

https://www.livechatalternative.com/