__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Първа копка: Ремонт на три улици в Мездра

kopka-ulici-1 (3)
 
_DSC9110
 
 
На 22 юли 2019 г. от 11.00 ч. ще бъде даден старт на обновяването на три улици в града. Дейностите са възможни благодарение на спечелен проект по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Проектът е по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.
 
Първата копка ще бъде направена на ул. „Димитър Благоев“ /до паметника на Васил Левски/ в Мездра.
_DSC9107
 
——————-—————– www.eufunds.bg ————————————–
Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в гр. Мездра, Община Мездра“,финансиран по Договор № 06/07/2/0/00118 / 20.11.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.