__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Три улици в Мездра ще бъдат обновени по проект на ПРСР

kopka-ulici-1 (3)
 
IMG_9754
 
На 22 юли 2019 г. бе даден старт на обновяването на три улици в града. Дейностите са възможни благодарение на проект: № 06/07/2/0/00118 „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в град Мездра, Община Мездра”
Финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 
Главна цел на проекта: Да се подобри експлоатационното състояние на улица „Христо Ботев", улица „Александър Стамболийски" и улица „Димитър Благоев" в град Мездра за провеждане на автомобилното движение и пешеходния поток при максимални условия на безопастност и комфорт.
 
Обща стойност на проекта: 1 951 533,16 лв., от които 1 658 803,19 лв. – европейско съфинансиране чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и 292 729,97 лв. национално съфинансиране. (Посочените стойности са без ДДС)
ДБФП е подписан на 20.11.2017 г. и срокът за изпълнение е 36 месеца – до 20.11.2020 г.
 
Съгласно одобрения за финансиране проект е предвидено изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на части от улична мрежа (улици и тротоари) и доставки за следните подобекти: улица "Димитър Благоев", два участъка от ул. "Христо Ботев" и два участъка от ул. "Александър Стамболийски".
 
За изпълнител на строително-монтажните работи е определено обединение „Улици Мездра“ ДЗЗД – гр. София, представлявано от Пламен Трифонов с участници в обединението „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД, и „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД. Строителният надзор ще се осъществява от „Рафаилов консулт“ ЕООД – гр. София с управител Петър Рафаилов.
 
На символичната първа копка присъстваха изпълняващият длъжността кмет – зам. кметът Сашо Илиев, управителят на обединението Пламен Трифонов и Борис Рафаилов от строителния надзор.
 
Стремежът на кметa на Мездра инж. Генади Събков да подобри качеството на живот на жителите на общината намери своята реализация в този проект, който не е единствен по тази програма. По Програма за развитие на селските райони има подписани договори за още три обекта. Най-големият проект на стойност 5 519 670 лв. предвижда реконструкция на водопроводи в четири села от общината. Проектът предвижда реконструкция на водопроводната мрежа в селата Брусен, Долна Кремена, Зверино и Моравица, както и пречиствателно съоръжение в Моравица.
 
 През месец май т.г. кметът на Общината подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за ремонт и реконструкция на парк „Алеята“ в V и VI участък (зоната над градския пазар ). В V участък се предвижда изграждане на няколко къта за отдих с пейки, цветни градинки, пергола, водна площ с ротонда. Стойността на този проект е 779 824.19 лв.
 
В с. Долна Кремена ще бъде изградено осветено спортно игрище с изкуствена трева, пригодено за няколко вида спорт. Стойността на проекта е 97 214.42 лв. Срокът за изпълнение е 36 месеца.
 
SKMBT_C36019071908030
 
_DSC8719
 
———————————-—————– www.eufunds.bg ————————————–
Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в гр. Мездра, Община Мездра“,финансиран по Договор № 06/07/2/0/00118 / 20.11.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.