__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ОБЩИНА МЕЗДРА В НОВ ПРОЕКТ ЗА ПОБРАТИМЯВАНЕ НА ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ”

В периода 10-15 септември 2019г. в гр. Гаджи, Сицилия бе проведена работна среща по проект „Среща за солидарност за европейските граждани във време на криза“ по  програма Европа за гражданите”, мярка 2.1 „Побратимяване на градове”. В срещата на побратимяването на градове участваха партньори от Община Мездра (България), община Холоко (Унгария), Община Падрон (Испания), Местен съвет Сафи (Малта), Обец Глабусовце (Словакия), Гаджи (Italia).
 
Цел: да се разработят нови практики, политики и инструменти, свързани със солидарността по време на криза и да се създаде силна и трайна връзка за бъдещи партньорства.
 
Проектът се основава на важни и конкретни теми, свързани със значението на европейското активното гражданство и поддържането на ангажираността на гражданите за взаимно разбирателство и разпространяване на култура на европейска идентичност. Едно от най-значимите дейности по време на събитието „Побратимяване на града” бе официалното подписване на Споразумение за побратимяване, насочено към установяване на връзки за приятелство и сътрудничество между участващите европейски държави.
 
В работната програма бяха планирани различни дейности, използващи нови и иновативни методи на работа: срещи, семинари, публични дебати, мозъчна атака, обмен на мнения, дискусии и сравнение, междукултурни вечери, посещения и други дейности, осигуряващи възможности за комуникация, включително различни целеви групи и най-важните заинтересовани страни – местните власти, чрез насърчаване на междукултурния диалог, знания и ценности, конструктивно сравнение на възгледите и взаимно обогатяване. Идеята за солидарността, разглеждана като крайъгълен камък на политическия проект на Европа, която засилва сътрудничеството между ЕС страни и народи, има две основни цели: споделяне на икономическите ползи и задълбочаване на сътрудничество на политическо и граджанско ниво. 
sn1
sn2
sn3
sn4
sn5