____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление по чл.128, ал.1 ЗУТ

Изх. №116/23.12.11 г.                                                     

  

О Б Я В Л Е Н И Е

 

         Община Мездра, област Враца на

основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №755/21.12.2011 год. на Кмета на Община Мездра е допуснато изработване на проект за изменение на  Подробeн устройствен план (ЧИПУП) – План за регулация (ПР) за УПИ ІІІ, пл.№138 в кв.26 по плана на с. Зверино, община Мездра с цел промяна предназначението на имота за обществено обслужване.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на съобщаване /публикуване/ на обявлението чрез Община Мездра, по реда и условията на Административно – процесуалния кодекс и чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Враца.

https://www.livechatalternative.com/