__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Общински съвет: МБАЛ – Мездра има нов управител

1

Общинският съвет прекрати договора на д-р Илиана Михайлова за възлагане управлението на МБАЛ – Мездра, без да я освобождава от отговорност, считано от датата на вписване на нововъзникналото обстоятелство в Търговския регистър на Агенция по вписванията. Това решение бе взето с 18 гласа „За“, при трима негласували, на ноемврийската сесия на местния парламент, след като в началото на месеца д-р Михайлова подаде заявление да бъде освободена от заеманата длъжност във връзка с избирането й за общински съветник. Същевременно ОбС избра за вр.и.д. управител на лечебното заведение д-р Петьо Вълчев за срок до провеждане на конкурс и назначаване на управител, но не повече от 90 дни.
 
2
 
С друго решение бяха утвърдени изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2019/2020 г. в ОУ „Васил Кънчов“ – с. Моравица, както следва:три слети (в I-III, II-IV и VI-VII клас) и една маломерна паралелки (в V клас).За целта учебното заведение ще бъде дофинансирано от общинския бюджет с 40 552 лв.
 
Председателят на ОбС Яна Нинова беше определена за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и за член на Областния съвет за развитие на Област Враца. При невъзможност да участва в заседание на Общото събрание на НСОРБ или в работата на Областния съвет за развитие, тя ще бъде замествана съответно от инж. Георги Валентинов и от инж. Мирчо Мирчев. 
 
3
 
ОбС даде съгласие Яна Нинова да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ), разреши ежегодното изплащане на членски внос към НАПОС-РБ и даде съгласие да бъде преведен годишния членски внос в Асоциацията за 2020 г. в размер на 630 лв.
 
Местният парламент откри процедура за определяне на 1 съдебен заседател за Районен съд – Мездра с мандат 2020-2024 г. и избра временна комисия за провеждане на процедурата по избор с председател Катя Йотова.
 
Определен беше съставът на Постоянната комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси към ОбС Мездра: Тихомир Илчев – председател и членове – д-р Ивайло Тодоров, Катя Йотова, Мирчо Мирчев, Христина Стоянова и Яна Нинова.
 
По повод 100-годишнината от подписването на пагубния за България Ньойски мирен договор съветниците почетоха с едноминутно мълчание паметта на загиналите за Свободата, а Илчев прочете декларация.
 
Следващото заседание на Общински съвет – Мездра ще се проведе на 12 декември.
 
4