____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Информационна среща във връзка с третата процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

1

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
 
На 27.12.2019 г. (петък) от 10:00 часа
 
ще се проведе информационна среща във връзка с третата процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
 
Срещата ще се състои в заседателната зала на Общинска администрация, находяща се в гр. Мездра, ул. „Хр. Ботев“ № 27 – четвърти етаж.
 
На срещата ще бъдат разяснени условията за кандидатстване за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.
 
Допустими за енергийно обновяване са:
  • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г.;
  • многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в гр. Мездра. 
Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е публикуван на интернет страницата на ОПРР, в меню: ОП „Региони в растеж”, под меню: Актуални процедури и в ИСУН 2020.
 
Подробна информация за процедурата, начина на кандидатстване и образците на необходимите документи е налична на интернет-сайта на ОПРР www.bgregio.eu, в меню „Кандидатстване“, под меню „Актуални схеми“.
 
Същата, е налична и на официалния сайт на Община Мездра
 
Каним всички собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да участват в срещата.
 
2
https://www.livechatalternative.com/