____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение за удължен срока за концесия

 

На основание чл.46, ал.8 от Правилника за прилагане на закона за концесиите Община Мездра съобщава, че със Заповед №29/21.01.2012год. на Кмета на Община Мездра е удължен срока за получаване на оферти до 15.06.2012год. по открита процедура за концесия за строителство с предмет: „Изграждане на Многофункционална спортна зала гр. Мездра”. Срок за закупуване на документация за участие 12.06.2012 год.
https://www.livechatalternative.com/