__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Общинският съвет прие Бюджет 2020 на Община Мездра

ObS_Mezdra_Sesiya_01.2020_01
 
Общинският съвет (ОбС) прие бюджета на Община Мездра за 2020 г. Решението бе взето с 16 гласа „за“, 3 „против“ и 2-ма „въздържал се“ на януарската сесия на местния парламент. Финансовата рамка на Бюджет 2020 е приблизително 19 млн. лв., което е с около 3 млн. лв. повече от миналогодишния бюджет и с около 4 млн. лв. повече от този за 2018 г.
 
Планираните приходи за местни дейности са в размер на 7 491 079 лв., в т. ч. 1 125 700 лв. данъчни приходи и 3 789 625 лв. неданъчни приходи или общо 4 915 325 лв. Т. е., спрямо 2019 г. в тези пера е налице увеличение от 317 803 лв.
 
„Голямото предизвикателство пред нас е изпълнението на собствените приходи, където сме заложили сериозни цифри, заяви при представянето на бюджета кметът Иван Аспарухов. Именно в тази посока ще бъдат насочени нашите усилия.“ „Мандат 2019-2023 г. няма да е лек по отношение намирането на допълнителен финансов ресурс, тъй като мандатът между два планови периода е най-тежък, каза в заключение Аспарухов. Ето защо една от основните ни задачи през следващите две години е да завършим проектите, по които вече се работи и се изпълняват. Същевременно предстоящите четири години ще бъдат ключови по отношение готовността ни за привличане на средства от европейските фондове на границата на двата планови периода.“
 
ObS_Mezdra_Sesiya_01.2020_02
 
На сесията бяха приети Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г. и Планове за дейността на читалищата в община Мездра за 2020 г.
 
Одобрена бе план-сметката за тази година за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определен размерът на основните трудови възнаграждения на кмета на общината и на кметовете на кметства, които са диференцирани, съобразно броя на жителите на съответните населени места по постоянен адрес.
 
Съветниците приеха Финансово-икономически анализ на дейността на „МБАЛ Мездра“ ЕООД за деветмесечието на 2019 г., откриха процедура и определиха състав на комисия за провеждане на конкурс за управител на мездренската болница.
 
ObS_Mezdra_Sesiya_01.2020_05
 
ОбС разреши на Община Мездра да предостави временна финансова помощ на „Мездра-Автотранспорт-2003“ в размер до 16 хил. лв. за срок от една година за покриване на просрочени задължения на „Транс-Авто-2015“ и отпусна финансова помощ в размер до 15 хил. лв. на лекоатлета Митко Ценов за подпомагане на подготовката му за покриване на олимпийски норматив.
 
Приети бяха Отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета за второто шестмесечие на 2019 г., Наредба за управление на отпадъците на територията на общината, изменения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива през периода 2019-2022 г., Отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2019 г. и Анализ на потребностите относно подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в община Мездра.
 
ObS_Mezdra_Sesiya_01.2020_04

На заседанието бяха избрани петима заместник-председатели на ОбС: инж. Георги Валентинов (Местна коалиция „АБВ“ (ПП АБВ, ЗНС, „Воля”), д-р Илиана Михайлова (“Коалиция за България“), Каролина Кьолер (Група Група ОбС „Либерален алианс“/ МК „НДСВ“ (ПП ЗС „Ал. Стамболийски“, „Новото време, ДПС), Надежда Йорданова (Група ОбС „Бъдеще за Мездра“) и Тихомир Илчев (Група ОбС „Обединени вдясно“/ ПП ГЕРБ). 

ObS_Mezdra_Sesiya_01.2020_09