____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Откриване процедура за избор на Управител и възлагане на управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение- Мездра” ЕООД чрез провеждане на конкурс

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание: чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.44, ал.1 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра върху капитала на търговските дружества, чл.3, ал.1 от Наредба №9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и във връзка чл.63 ал. 3 от Закон за лечебните заведения, с мотиви, че допуска предварително изпълнение на настоящето решение на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и при спазване на ал.2 от същия при следните мотиви:

            Причините, налагащи допускането на административния акт се основат на Закона за лечебните заведения и Наредбата № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. Съгласно Решение № 11 на ОбС – Мездра от Протокол № 2/28.11.2019 г. т. 4 от същото бе сключен договор за възлагане управлението на „МБАЛ Мездра“ ЕООД с временно изпълняващ длъжността управител за срок до провеждането и назначаването на управител, но не по късно от 90 дни. Това налага своевременно вземане на решение за откриване на процедура за избор на управител и възлагане управлението с цел стабилитет и законосъобразност на взетите решенията на Общински съвет – Мездра и спазване на нормативните актове по горе. Необходимостта от допускането на предварително изпълнение се основава и на избягването на неблагоприятни последици за общинското лечебно заведение /сключване на договори, периодични доставки и т.н./

 

РЕШИ:

1.Открива процедура за избор на Управител и възлагане на управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение- Мездра” ЕООД чрез провеждане на конкурс.

2.Определя следните изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

            2.1. Основни изисквания:

            - образование – висше;

            - квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт, или

            - лица с образователно- квалификационна степен “магистър” поикономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния  мениджмънт;

            - да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

            - да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

            2.2.Специфични изисквания:

            - компютърна грамотност;

            - опит на подобна позиция е преимущество.

3.Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени:

            3.1.Необходими документи:

            - заявление свободен текст, адресирано до ОбС – Мездра;

            - автобиография;

            - актуална снимка;

            - актуално свидетелство за съдимост;

            - нотариално заверени копия от диплома за завършено висше образование и други документи, удостоверяващи квалификация.

            - копие от трудова и служебна книжка /ако има такава/.

            - декларация за обстоятелствата по чл.19 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост  на Община Мездра върху капитала на търговските дружества.

            - Програма за развитие на дейността на „МБАЛ – Мездра” ЕООД затригодишен период, която се представя в отделен запечатан плик.

            3.2.Място и срок за подаване на документи:

            - документите за участие в конкурса, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие се подават в запечатан плик с надпис № 1 и трите имена на кандидата.

            - в запечатан плик с надпис № 2 и трите имена на кандидата се поставя програмата за развитие на „МБАЛ Мездра“ ЕООД.

            - плик № 1 и плик № 2 се поставят в общ запечатан плик с надпис „Документи за участие в конкурс за управител на „МБАЛ Мездра“ ЕООД“ и трите имена на участника и се представя в Общински съвет – Мездра, в срок до 17.00 часа на 06.03.2020 година.

4. Място и срок в който може да се получи информация за лечебното заведение и темите предмет на събеседването.

            4.1. Информация относно: структурата, бюджета, числеността и щатното разписание, може да се получи всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа в деловодството на Общински съвет – Мездра в периода от 03.02.2020 г. до 04.03.2020 г.

            4.2. Темите, по които ще се провежда събеседването с допуснатите кандидати, са следните:

            - Програма за развитие и дейността на „МБАЛ – Мездра” ЕООД затригодишен период;

            - Закон за лечебните заведения;

            - Закон за здравето;

            - Други нормативни актове в областта на здравеопазването.

5. Конкурсът ще се проведе на 09.03.2020 година от 09.00 часа в сградата на Общинска администрация – гр.Мездра, ет.ІV , малка заседателна зала.

6. Условия за провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе при условията на Наредба №9 от 26 юни 2000 годиназа условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

 

Конкурсът се провежда на три етапа:

            - проверка на съответствието на представените документи спредварително обявените изисквания по чл.3, ал.1, т.2 и 3 от Наредба №9 от 26 юни 2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения;

            - представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността налечебното заведение за тригодишен период;

            - събеседване с кандидатите.

7. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на „МБАЛ – Мездра” ЕООД, съгласно Приложение №1.

8. Избира комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:

 

Председател:Нели Минева – зам. кмет на община Мездра;

Секретар: Христина Петкова – правоспособен юрист;

Член: д-р Кети Ценова- директор на РЗИ – Враца;

Резервен член: д-р Ирена Видинова – зам. директор на РЗИ Враца;

Член: Слави Легярски – ст. експерт „Човешки ресурси“ в ОбА – Мездра;

Член: д-р Ивайло Тодоров – общински съветник, председател на ПК ЗСП в ОбС Мездра.

 

Приложение:

 

1. Проект на договор за възлагане на управлението на „МБАЛ Мездра“ ЕООД

 

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА „МБАЛ МЕЗДРА” ЕООД

На основание чл. 141, ал. 7 от ТЗ и Решение № ………. от Протокол №…. от 20… год. на Общински съвет – Мездра, упражняващ правата на едноличния собственик и на Общото

събрание на дружеството

Днес, …………….. 2020 година, между:

1.         Община Мездра, с адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, с ЕИК 000193371, на Регистър Булстат към Агенция по вписванията, представлявано от Кмета на Община Мездра, Иван Аспарухов по Решение № .. от Протокол №.. от …. год. на Общински съвет – Мездра, който орган упражнява правата на едноличния собственик и на Общото събрание на дружеството, наричано по-долу за краткост ДОВЕРИТЕЛ,

и

2.         ………………………………………………………………………………………………………………………… в качеството му на управител на „МБАЛ – Мездра” ЕООД, наричан по-долу за краткост УПРАВИТЕЛ, се сключи настоящият договор.

Страните се споразумяха за следното:

I.          ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 .ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а УПРАВИТЕЛЯТ приема да управлява и представлява лечебно заведение „МБАЛ – Мездра” ЕООД, в съответствие с действащата нормативна уредба, учредителния акт на дружеството, решенията на общото му събрание – Общински съвет – Мездра, както и клаузите на настоящия договор.

II.        СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2. Действието на настоящия договор се ограничава със срок – 3 години от датата на подписване на договора.

III.       ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯТ

Чл. З. ДОВЕРИТЕЛЯТ:

1.         натоварва и упълномощава УПРАВИТЕЛЯ да извършва от името на Дружеството и за сметка на Дружеството всички действия и сделки, свързани с управление на Дружеството в съответствие с Търговския закон, дружествения договор, Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра в търговските дружества, Закона за лечебните заведения, приложимото специалното законодателство и решенията на Общински съвет – Мездра;

2.         определя основните икономически насоки на работа на Дружеството за всяка финансова година, в съответствие със стратегията за развитие на Дружеството, Програмата за управление и финансовото му състояние;

3.         контролира дейността на УПРАВИТЕЛЯ по изпълнение на поставените му задачи и определя срокове, в рамките на които същият е длъжен да предприема мерки за отстраняване на констатирани недостатъци в работата;

 

4.         упражнява всички права съгласно Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра в търговските дружества;

5.         дава съгласие за сключване на следните сделки: съгласно Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра в търговските дружества;

6.         се задължава да заплаща на УПРАВИТЕЛЯ уговореното месечно възнаграждение, чрез фонд работна заплата на Дружеството;

7.         се задължава да прави вноски за ДОО и допълнително пенсионно осигуряване, както и за здравно осигуряване на УПРАВИТЕЛЯ по реда и условията на действащото осигурително законодателство, както и всички други социални придобивки по КТД, действащи в Дружеството.

IV.       ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.4. (1) УПРАВИТЕЛЯТ се задължава да:

1.         осъществява управлението на стопанската дейност в интерес на Дружеството, като организира изпълнението на поставените от ДОВЕРИТЕЛЯ задачи;

2.         представлява Дружеството пред съдебните, данъчните и другите държавни органи, пред банковите и финансовите институции и пред други физически и юридически лица;

3.         изготвя и представя на собственика на лечебното заведение план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;

4.         представя на ДОВЕРИТЕЛЯ отчети за резултатите от дейността на Дружеството в съответствие с Търговския закон, учредителния акт, Наредбата за упражняване правата на собственост на община Мездра в търговските дружества и решенията на Общински съвет – Мездра; в 15-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и след приключване на финансовата година да представя на Общински съвет – Мездра, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала и Кмета на Община Мездра тримесечен отчет.

5.         уведомява незабавно в писмена форма Общото събрание на Дружеството за всички обстоятелства от съществено значение за Дружеството;

6.         отговаря за редовното водене на дружествените книги по чл. 53 и сл. от ТЗ.

7.         извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;

8.         възлага на началниците на отделните звена в дружеството изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;

9.         свиква медицинския съвет към лечебното заведение;

10.       предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на собственика;

11.       обсъжда с представители на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.

(2)        УПРАВИТЕЛЯТ представлява дружеството като работодател. С оглед на това, УПРАВИТЕЛЯТ:

1.         приема и утвърждава щатното разписание на дружеството и прави промени в него;

2.         сключва, изменя и прекратява трудовите договори, определя трудовите възнаграждения, налага дисциплинарни наказания, стимулира и командирова персонала на Дружеството, като спазва действащата нормативна уредба;

3.         приема и изменя съдържанието на Вътрешните правилници в дружеството като работодател;

(3)        УПРАВИТЕЛЯТ няма право:

1.         огласява служебна информация и сведения за дружеството, докато е в сила настоящият договор, както и за срок от 3 години след прекратяването му;

 

2.         извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, когато се извършва дейност, сходна с дейността на Дружеството;

3.         участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството;

4.         заема каквато и да е ръководна длъжност или длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството;

5.         да бъде управител, контрольор, член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;

6.         да бъде народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община, секретар на район;

7.         да работи по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

(4)        УПРАВИТЕЛЯТ решава всички въпроси, които не са от изключителната

компетентност на Общински съвет Мездра, в качеството му на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала.

Чл.5. (1) УПРАВИТЕЛЯТ има право да се разпорежда с имуществото на дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба, учредителния акт, решенията на общото събрание – Общински съвет – Мездра, Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра в търговските дружества, приложимото специално законодателство и клаузите на настоящия договор.

(2)        УПРАВИТЕЛЯТ няма право без разрешение на ДОВЕРИТЕЛЯ да сключва сделките, посочени в Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра.

Чл.6. При изпълнение на своите задължения, УПРАВИТЕЛЯТ има право:

1.         На възнаграждение, изплащано при условията и по реда на чл. 7 от настоящия договор;

2.         На неприсъствени дни по лични причини (без отпуск по болест).

V.        ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.7. (1) УПРАВИТЕЛЯТ има право на месечно възнаграждение в размер на 380% от отчетната средна месечна брутна работна заплата в дружеството.

(2)        Възнаграждението се определя тримесечно. След приключване на всяко тримесечие се преизчисляват месечното възнаграждение за отчетното тримесечие. Преизчисленото възнаграждение се начислява и изплаща с възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие. През първите два месеца на тримесечието управителя авансово получава месечното си възнаграждение въз основа на достигнатата средна месечна брутна работна заплата за предходното тримесечие лева.

(3)        ДОВЕРИТЕЛЯТ не гарантира размера на възнаграждението, уговорено по ал.1, при липса на средства на Дружеството.

Чл.8. Възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ е за сметка на средствата за работна заплата на Дружеството, както и данъчното му облагане се извършва по реда на ЗОДФЛ. Отговорността за деклариране на сумите, получени като възнаграждение по този договор е на УПРАВИТЕЛЯ.

Чл.9. УПРАВИТЕЛЯТ се осигурява за всички осигурителни случаи, когато не е осигурен на друго основание и не е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Чл.10. За сметка на Дружеството, при ред и условия, определени от нормативните актове, УПРАВИТЕЛЯТ се осигурява и за риска „безработица”, чрез вноски във фонд „Безработица”.

Чл.11. (1) УПРАВИТЕЛЯТ има право на^ЗО неприсъствени работни дни годишно, за ползването на които уведомява Председателя на Общински съвет Мездра и Кмета на Община Мездра.

 

(2) За времето на неприсъствените дни на УПРАВИТЕЛЯ се заплаща възнаграждение, изчислено от изплатеното му средно дневно възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който УПРАВИТЕЛЯТ е изпълнявал задълженията си най-малко 10 работни дни.

(3)        В случай на ползване на неприсъствени дни УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да определи длъжностно лице от дружеството, което отговаря на специалните изисквания по ЗЛЗ, което да го замества за времето на неговото отсъствие, като уведоми за това Председателя на Общински съвет Мездра и Кмета на Община Мездра и подпише пълномощно за делегираните правомощия с нотариална заверка на подписа си. За определеното лице важи забраната за конкурентна дейност.

(4)        След изтичане на календарната година неизползваните неприсъствени дни не се прехвърлят в следващата.

(5)        При прекратяване на договора не се дължи обезщетение за неизползвания годишен размер на неприсъствените дни.

Чл.12. (1) УПРАВИТЕЛЯТ може да бъде командирован по необходимост в чужбина само от Кмета на Община Мездра със съгласието на Председателя на Общински съвет Мездра за сметка на средствата на дружеството.

(2)        При командироване в чужбина, разходите за командировката се утвърждават от ДОВЕРИТЕЛЯ, чрез Кмета на Община Мездра, след представен от УПРАВИТЕЛЯ писмен отчет за резултатите от нея. В случай, че ДОВЕРИТЕЛЯТ, чрез Кмета на Община Мездра, установи че резултатите не съответстват на целите на командировката, разходите по нея остават за сметка на УПРАВИТЕЛЯ, който трябва да ги възстанови не по-късно от 15/петнадесет/ календарни дни след получаване в Дружеството на писменото разпореждане на ДОВЕРИТЕЛЯ.

(3)        УПРАВИТЕЛЯТ се командирова в страната за сметка на Дружеството в съответствие с разпоредбите на действащата в страната нормативна уредба за командировките като за всеки конкретен случай уведомява Кмета на Община Мездра и се отчита на същия в края на всяко тримесечие.

VL ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.13.(1) Настоящият договор може да бъде прекратен с изтичане срока на договора, както и предсрочно безвиновно:

1.         по искане на управителя с писмено предизвестие не повече от три месеца. Срокът на предизвестието тече от деня на получаването му в Общински съвет – Мездра;

2.         по искане на Общински съвет Мездра, след вземане на решение, с предизвестие от 1 месец. Срокът на предизвестието тече от деня на вземане на решението, може да не се отработва и в този случай се заплаща;

3.         при преобразуване или прекратяване на лечебното заведение, както и при промяна на собственика му;

4.         в случай на смърт или поставяне под запрещение на физическото лице, съответно в случай на обявяване на несъстоятелност или прекратяване на юридическото лице;

5.         поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни;

6.         при възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за лицето за заемане на такава длъжност, съгласно закона или учредителния акт на заведението и действащото законодателство;

7.         по взаимно съгласие;

(2)        Договорът може да бъде прекратен преди изтичането на срока на действието му с решение на Общински съвет Мездра, без предизвестие:

 

1.         при виновно неизпълнение от страна на УПРАВИТЕЛЯ на икономическите показатели, определени с Програма за развитие на дружеството;

2.         при нарушаване от УПРАВИТЕЛЯ на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушаване на Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра в търговските дружества и действащото законодателство;

3.         при извършване на действия или бездействие на УПРАВИТЕЛЯ, довели до вреди и/или влошаване на финансовите резултати на дружеството или от които са произтекли щети за него;

4.         при повдигане на обвинение на УПРАВИТЕЛЯ за престъпление от общ характер, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора;.

5.         при извършване от страна на УПРАВИТЕЛЯ на престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;

6.         при системно /2 и повече пъти/ неизпълнение на решенията на Общински съвет – Мездра и писмените указания, дадени въз основа на решение на Общински съвет – Мездра.

(3)        УПРАВИТЕЛЯТ се освобождава от длъжност с решение на общото събрание на съдружниците на ДРУЖЕСТВОТО – Общински съвет – Мездра. В същото заседание общото събрание взема решение за освобождаване, респективно – неосвобождаване на УПРАВИТЕЛЯ от отговорност за действията му по управлението.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.14. Страните могат да променят условията на настоящия договор при последващи промени на нормативната уредба, при съществени изменения на икономическите условия или по взаимно съгласие чрез допълнителни писмени споразумения към настоящия договор

Чл.15. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него въпроси, се решават в съответствие с действащото законодателство.

Чл.16. Действието на настоящия договор може да бъде продължавано от страните по него с нарочно писмено споразумение, подписано от страните след Решение на упражняващия правата на собственост в едноличното дружество – Общински съвет – Мездра при условията на чл.63, ал.4 от ЗЛЗ.

Настоящият договор се състави в два еднообразни и с еднаква правна сила екземпляра, по един за всяка страна, и подписа в знак на съгласие с текстовете му както следва:

 

ЗА ДОВЕРИТЕЛ :………………………………………                   Управител:………………………..

/Иван Аспарухов – Кмет на Община Мездра/                          /………………………………………../

 

https://www.livechatalternative.com/