__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра изгражда два центъра за нови социални услуги в подкрепа на деца с увреждания

OPRR_EU_Mezdra Munitsipality_logo

Проект „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“ се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Община Мездра изпълнява европейски проект за преустройство на съществуваща сграда, в която ще се предоставят две нови социални услуги – Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Чрез тях ще бъдат подпомагани деца в риск и техните семейства, деца с увреждания и техните семейства, както и деца с увреждания, използващи резидентни услуги. С изпълнение на заложените дейности ще бъде осигурена подходяща и ефективна социална инфраструктура, която допринася за предоставяне на нов вид съпътстващи услуги в общността.

_DSC8251

Това стана ясно на пресконференция по проект №BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оператитивна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 746 340.72 лв., като 85% от тях са предоставени от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, а 15% са осигурени от националния бюджет.

Събитието бе открито от кмета на Община Мездра Иван Аспарухов, който подчерта голямото значение на този проект за местната общност и увери, че ще бъде направено всичко възможно той да бъде приключен успешно.

_DSC8275

„Към момента предоставяните социални услуги в общината не са в състояние да обхванат всички нуждаещи се и е необходимо разкриването на нови социални услуги, каквито са планираните по проекта“, обясни ръководителят на проекта инж. Розалина Георгиева. Тя допълни, че на територията на община Мездра за 2014 г. са идентифицирани 141 деца с увреждания, които имат потребности от различни социални услуги, за да се преодолее тяхната социална изолация. Към настоящия момент потребността от усулгата Център за обществена подкрепа (ЦОП) за потребителите от община Мездра се осигурява от ЦОП гр. Роман и ЦОП гр. Враца, което е крайно неудобно за нуждаещите се.

Освен строително-монтажни дейности, в проекта са предвидени доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, с което ще бъде осигурена подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид съпътстващи услуги в общността.

Елена Нанова, началник на отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“ в Община Мездра, поясни, че след приключване на проекта Община Мездра ще кандидатства по Компонент 2 на ОП “Развитие на човешките ресурси”, за да започнат да се изпълняват реално двете социални услуги и да бъде назначен персонал в двата центъра.

На потребителите на Дневния център – деца на възраст от 3 до 18 г., ще бъде предоставян комплекс от социални услуги, който осигурява условия за обслужване през деня, отговарящи на потребностите им от рехабилитация, образование, психологическа подкрепа, логопедично консултиране и терапия, организация на свободното време, лични контакти и социални умения в приятелска и близка до реалната среда. Чрез Центъра за обществена подкрепа ще се подобри качеството на живот на децата в семейна и социална среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

На събитието присъстваха също заместник-кметът на Община Мездра инж. Николинка Кътовска, членове на екипа по проекта, служители на Общинската администрация, представители на медиите, граждани.

________________________________________________________________

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0032 “Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПР 2014-2020 г.”