____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

               О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

 

                                    О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

 

               Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински недвижим имот № 012002-   земеделска земя  в  землището на   с.Брусен с площ от 16, 801 дка в м. „ Горни воден „ .

            Търгът ще се проведе на  20.03.  2012 г. от 10.30 часа в Община Мездра , гр.Мездра ,ул. Хр.Ботев  № 27 , стоя № 202 .  Втора дата – 27.03. 2012 г  в същия час и място .

          Изискващите се документи за участие в търга, включително и депозита за участие  се внасят  в          срок   до   деня предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа.   Тръжна документация  и допълнителна информация            за  търга се получава в стая № 104-А  на  общината , тел. / 0910 /  9- 21-16, вътрешен   112.

 

 

                                 КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :  ………………….

 

                                                                                  /  Ив. Аспарухов  /

РС

 

https://www.livechatalternative.com/