____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за оценители

 

Община Мездра
 
уведомява всички независими оценители, че предстои изготвяне на регистър   на  независими лицензирани оценители за изготвяне на пазарни оценки за разпоредителни сделки с имоти и вещи – общинска собственост :
-  общински имоти в урбанизираните територии на населените места в Община  Мездра
- общински имоти извън  урбанизираните територии на населените места в Община  Мездра
 - земеделски земи от общинския поземлен фонд и гори от общинския горски фонд
 
 
 
Желаещите могат в срок до 09.03.2012год. да депозират в деловодството на общинската администрация заявление за вписване
 
Допълнителна информация на тел. 0910/92116,вътр.147.
https://www.livechatalternative.com/