__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Заповед №175/20.03.2020 г. на кмета на община Мездра във връзка със Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. на министъра на здравеопазването

З А П О В Е Д
 
№175
 
гр. Мездра, 20.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с  Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение на територията на Република България, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. и изменена със Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:
 
 
Изменям моя Заповед № 172 от 19.03.2020г., както следва:

I. т. 1 придобива следния вид:

„Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т.1 от Заповед № РД-01-124 /13.03.2020г. на министъра на здравеопазването, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60-годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,50 м между лицата.“
 
II .Заповедта да се съобщи на кметовете и кметските наместници на населени места в община Мездра, началника на РУ – Мездра при ОД МВР – Враца, Общинския оперативен екип към Община Мездра и всички останали заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.


ИВАН АСПАРУХОВ,
 
Кмет на община Мездра
 
 
СМ/СМ
 
Mezdra_Municipality_2019