____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно § 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., през 2020 година отстъпка от 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижите имоти за цялата година и данъка върху превозните средства за цялата година.
1.    Данък недвижими имоти
I    вноска    до 30 юни
II   вноска   до 31 октомври
На предплатилите цялата сума в срок до 30 юни се прави отстъпка 5 на сто.

          2. Данък
 върху превозните средства
I    вноска     до 30 юни
II   вноска    до 31 октомври
          На предплатилите цялата сума в срок до 30 юни се прави отстъпка 5 на сто.
 
За такса битови отпадъци и патентния данък остават :
3.Такса битови отпадъци
I    вноска    до 30 юни
II   вноска   до 31 октомври
На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.
          4.Патентен данък
Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва патентни дейности се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности.
Лицата подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата ,свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата декларацията се подава непосредствено преди започването на дейността.
Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва:
за първото тримесечие                                до 31 януари
за второто тримесечие      от 1 февруари  до 30 април
за третото тримесечие                 от 1 май до 31 юли
за четвъртото тримесечие      от 1 август  до 31 октомври
 
Задълженията за местни данъци и такси могат да бъдат платени по един от следните начини:

• безкасово (по банков път) в Банка "ДСК" ЕАД – клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:

44 14 00 – патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници,
44 21 00 – данък върху недвижимите имоти,
44 23 00 – данък моторни превозни средства,
44 24 00 – такса битови отпадъци,
44 28 00 – туристически данък.

• на касaтa на Община Мездра в Центъра за услуги и информация на гражданите – в брой или чрез ПОС устройство,

• на касите на „Български пощи“ ЕАД,

• в офисите на "Изипей" (EasyPay) АД,

• в "Обединена българска банка" (ОББ) АД,

• в Кметствата по населени места.