____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

съобщение за одобрен КПИИ

Изх. № 7/08.03.2012 год.                       

 

  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Мездра съобщава, че със Заповед №124/08.03.2012 год. на кмета на Община Мездра е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация

и застрояване /ЧИПУП – ПРЗ/ за ПИ №642, кв.118а по плана на гр. Мездра и е издадено разрешение за строеж №11/08.03.2012 год. за строеж „Склад за строителни материали с магазин” в УПИ VІ, пл.№642, кв.118а по плана на гр. Мездра, като части от КПИИ.

Заповедта като част от КПИИ, заедно с издаденото Разрешение за строеж може да се обжалва от заинтересуваните лица в 14 дневен срок от публикуване на съобщението чрез Община Мездра по реда и условията на АПК и чл.218 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Враца.

 

https://www.livechatalternative.com/