____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение за реда на регистрация на животновъден обект – лично стопанство

С изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност от 14.02.2020 година е променен реда за регистрация на „животновъден обект – лично стопанство“.

На регистрация „животновъден обект – лично стопанство“ подлежат всички селскостопански животни: Едри преживни животни, дребни преживни животни, прасета за угояване, еднокопитни, зайци и птици.

Регистрацията на „животновъден обект – лично стопанство“ по населени места  се осъществява чрез подаване в кметството/кметското наместничество на Заявление-декларация по образец на Българска агенция по безопасност на храните: „Образец ЗХОЖКФ-17Д/Утвърден със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“.  Заявленията се придружават от договор за ветеринарномедицинско обслужване, сключен между собственика на животновъдния обект и регистриран ветеринарен лекар.
 
 Броят и видовете животни, които могат да бъдат отглеждани в „животновъден обект – лично стопанство“, за лични нужди и съответните изисквания са определени в чл.4 а на Наредба № 44/ 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (последно изменение ДВ бр.5 от 17.01.2020 г.) и са до:
 - два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
 - десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
 - три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
 - два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
 - десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
 - петдесет възрастни птици независимо от вида;
 - сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

За регистрацията не се събира такса!

 
Приложение:

 
https://www.livechatalternative.com/