____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за проект за ПП за път Мездра - Ботевград

Община Мездра, област Враца на

основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за: Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Модернизация на участък от път І-1 Мездра-Ботевград от км 161+367 до км 194+122 в землищата на гр. Мездра, с. Типченица, с. Ребърково, с. Дърманци, с. Люти дол и с. Крета.

Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в срок от един месец след обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в дирекция „Устройство на територията” на Община Мездра и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация –

Мездра.

 

 

https://www.livechatalternative.com/