____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на общински имот в местността ,,Садината” в землището на гр. Мездра

 
 
О Б  Я  В  А  
 


Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за  продажба на общински имот с идентификатор № 47714.15.278, с НТП- друга селскостопанска територия с площ от 0,558 дка., съгласно КККР на гр.Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1097/11.05.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК в м.„Садината”, актуван с АЧОС № 4075/30.01.2020 г. с административен адрес гр.Мездра, м.„Садината” с начална тръжна цена в размер на 1600,00 лева (без ДДС) и депозит в размер на 160,00 лева;

Търгът ще се проведе на 27.05.2020 г. от 10:30 часа в Община Мездра, стая № 202 на ІІ етаж. При неявяване на кандидат се насрочва втора дата – 03.06.2020 г. в същия час, на същото място.
 
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
 
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290.
 
 

КМЕТ:

(Иван Аспарухов)
 

ХЧ/ХЧ
https://www.livechatalternative.com/