__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

До 29 май се приемат проектни предложения по Програма „Малки местни инициативи – Мездра 2020”

01_Mezdra_Malki mestni initsiativi_Ochin dol 2017_01

До края на месец май кметове на кметства, кметски наместници, председатели на читалищни и на училищни настоятелства, Инициативни комитети от граждани, регистрирани в кметствата или кметските наместничества,неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза, сдружения на собствениците по Закона за управление на етажната собствености граждани могат да кандидатстват с проектни предложения за финансиране по Програма „Малки местни инициативи – Мездра 2020”. Това предвиждат актуализираните Условия, ред, критерии и правила за кандидатстване по Програмата, разработени от Община Мездра. Проектните предложения се приемат до 17:00 часа на 29 май 2020 г. (петък) в Общинския център за услуги и информация на гражданите. 
 
Допустими дейности за финансиране по Програмата са изграждане на детски площадки с одобрен проект; въвеждане на мерки за енергийна ефективност на общински сгради; рехабилитация на площадни пространства с прилежащите им тротоари и монтиране на пейки; ремонт на огради и портални врати на гробищни паркове и изграждане на тоалетни в тях; ремонт на съществуващи обществени тоалетни; монтиране на видеонаблюдение, разширение на съществуваща система и/или изграждане на нова такава; изграждане на спортни площадки, алеи и тротоари; създаване (възстановяване), оборудване на зони за отдих и изграждане на беседки; подобряване на инфраструктурата в междублоковите пространства и в общите зелени площи.
 
Максималната допустима стойност на всяко едно проектно предложение остава непроменена – 5 000 лв. Средствата, които са заложени в Бюджет 2020 на Община Мездра за реализиране на Програмата, са в размер на 30 хил. лв., колкото бяха и в предишните й четири издания.
 
До края на месец юни експерти от Общинската администрация ще разгледат постъпилите проектни предложения и ще представят становище относно тяхното административно съответствие, законност и целесъобразност. След това те ще бъдат оценени и класирани от комисия, в която влизат представители на Община Мездра и на Общинския съвет.
 
До 10 юли 2020 г. председателят на комисията ще внесе в Общинския съвет доклад за направената оценка и извършеното класиране на допустимите за реализиране проекти. Кои проектни предложения ще бъдат одобрени за финансиране ще реши Общинският съвет на своето заседание в края на месец юли.
 
Изпълнението на проектите ще стартира от датата на обявяване на списъка с одобрените проектни предложения, а крайният срок за изпълнението им остава непроменен – 31 октомври.
 
Условия, ред, критерии и правила за кандидатстване по Програма „Малки местни инициативи – Мездра 2020” са публикувани на официалния сайт на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/, в раздел „Обяви“, откъдето можете се изтеглите и формуляр за кандидатстване по Програмата. 
 
02_Mezdra_Malki mestni initsiativi_Ochin dol 2017_02
 
03_Mezdra_Malki mestni initsiativi Varbeshtnitsa 2017_01
 
04_Mezdra_Malki mestni initsiativi Varbeshtnitsa 2017_02

05_Mezdra_Malki mestni initsiativi Varbeshtnitsa 2017_03