____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление за изработен проект за ПУП - ПРЗ за МВЕЦ

Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, Парцеларен план и комуникационно – транспортна схема за изграждането на МВЕЦ „Ребърково” по поречието на р. Искър в следния обхват: В землището на с. Ребърково, община Мездра – ПИ № 000425, 000540, 000542, 000950, 000951, 000952, 000954, 000957, 000963, 010209, 013013, 013018, 013020, 014102, 014123, 028011, 028012, 028013, 028014, 028015, 028016, 028017, 028018, 028019, 028026, 028073, 028076, 028078, 051013, 051014, 051018, 051019, 051021, 051023, 051032, 051034; в землището на с. Люти брод, община Мездра – ПИ №000760, 013017, 013024, 013036, 027010, 027011, 027012, 027013, 027018, 027025, 027026, 027027, 027028, 027030.

Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”,

заинтересуваните

лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация – гр. Мездра.

https://www.livechatalternative.com/