____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление за проект за ПУП - ПРЗ за

Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за Подробен устройствен план –

план за регулация

и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на „Оранжерия, когенерация и складове” в ПИ №012015 и ПИ №012018, местност „Брусненски слог” в землището на с. Брусен, Община Мездра.

Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация – гр. Мездра.

https://www.livechatalternative.com/