__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

От днес на територията на община Мездра се въвеждат временни противоепидемични мерки

Във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка в Република България, Заповед №РД-01-262/ 14.05.2020 г. и Заповед №РД-01-263/ 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, кметът на община Мездра Иван Аспарухов издаде Заповед №311/14.05.2020 г. и Заповед №312/14.05.2020 г., с която, считано от 14.05.2020 г., на територията на община Мездра се въвеждат следните временни противоепидемични мерки:
 
З А П О В Е Д
 
№311
 
гр. Мездра, 14.05.2020 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с обявената с Решение №325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка в Република България и Заповед №РД-01-262/ 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването,
 
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
Считано от 14.05.2020 г., на територията на община Мездра се въвеждат следните противоепидемични мерки:
 
1. В сградата и работните помещение на Общинска администрация – Мездра:
 
1.1. Регулярно и интензивно да се извършва дезинфекция на повърхности и зони в контакт с открити части на тялото, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение №1 на Заповед № РД-01-262/ 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването;
1.2. Да не се допускат лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други), като за целта контролът да се осъществява от Общинския оперативен екип към Община Мездра при пропускането на гражданите на входа на сградата;
1.3. Да се извърши инструктаж на служителите за правилната хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение №2 на Заповед №РД-01-262/ 14.05.2020г. на министъра на здравеопазването;
1.4. Да се осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м;
1.5. При непосредствено обслужване на гражданите, изискващо разстояние по-малко от
1,50 м, е задължително използването на защитна маска за лице;
1.6. Да се създаде организация за контрол на входа  на сградата по отношение броя  на влизащите лица, с цел недопускане струпването на хора и спазването на дистанция;
1.7. Да се поставят на видно място информационни табели или да се информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски при посещението в сградата на Общинска администрация – Мездра.
 
2. Всички лица, които се намират в закрити обществени места, са длъжни да имат поставена защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго предпазно средство, покриващо носа и устата(в т. ч. кърпа, шал, шлем и др.).
 
3. По смисъла на настоящата заповед „обществени места“ са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, търговски, спортни или културни обекти, администрации, молитвени храмове, места, на които се предоставят обществени и други услуги.
 
4. Противоепидемичната мярка за спазване на дистанция от най-малко 1.5 м разстояние между лица, които не са едно семейство/домакинство, да се спазва от всички лица, които се намиратна открити обществени места(в т. ч. паркове, улици, автобусни спирки).
 

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Мездра и на информационното табло на входа на Общинската администрация и да се съобщи на началника на Районно управление „Полиция“ – Мездра, Общинския оперативен екип към Община Мездра, кметовете и на кметските наместници на населени места и всички останали заинтересовани лица за сведение и изпълнение.
           
Контрол по изпълнението на заповедта по т. 1  възлагам на Секретаря на Община Мездра, и на Общинския оперативен екип към Община Мездра,  а по т. 2 и т. 4 – на началника на Районно управление „Полиция“ – Мездра.

ИВАН АСПАРУХОВ
 
Кмет на Община Мездра
 

***
З А П О В Е Д
 
№ 312
гр. Мездра, 14.05.2020 г.

            На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с обявената с Решение №325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка в Република България и Заповед №РД-01-263/ 14.05.2020г. на министъра на здравеопазването,
 
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
Считано от 14.05.2020 г., на територията на община Мездра се въвеждат следните временни противоепидемични мерки:
 
1.                  Не се разрешават посещенията в:             
1.1. увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;
1.2. закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници;
1.3. търговски центрове тип МОЛ (представляващи затворени обекти, в които са разположени магазини, заведения, развлекателни центрове и/или офиси, свързани с общи пешеходни пространства), с изключение на банкови и застрахователни офиси, доставчици на платежни услуги, хранителни магазини, аптеки и дрогерии в тях, както и заведения за хранене с открита площ и самостоятелен външен вход.
 
2.Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.)в училищата. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение. Изключение от забраната се допуска по отношение на провеждането на обучения на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства.
 
3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
4. Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини.
 
5.Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места(в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участника без състезателен характер, без публика и само на открити места.
 
6. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции,
симпозиуми и други).
 
7.Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет.
 
8. Забранява се провеждането и на всякакви организирани събрания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допустимите мероприятия по т. 5.
 
9. Определя се часови диапазон от 8:30 до 10:30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.
 
10. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.
 
Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Мездра и на информационното табло на входа на Общинската администрация и да се съобщи наначалника на Районно управление „Полиция“ – Мездра, Общинския оперативен екип към Община Мездра, кметовете и на кметските наместници на населени места и всички останали заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на началника на Районно управление „Полиция“ – Мездра.
 
ИВАН АСПАРУХОВ
 
Кмет на Община Мездра