__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Кметът на Мездра забрани паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци на територията на общината

З А П О В Е Д  
 
№ 306/ 13.05.2020 г.
 
На основание чл.44, ал.1, т.1, т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.5, ал.4, чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.10, ал. 2, т.1 и чл.15, ал. 1 , т. 5 от Закона за опазване на околната среда (изм. ДВ, бр.21 от 2020 г.) и Писмо с изх.№ УООП-295/08.05.2020 г. от РИОСВ- Враца
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
1. Забранявам паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци на територията на община Мездра.
 
2. Кметовете и кметските наместници на населени места, съвместно с органите на РСПБЗН, да предприемат необходимите мерки за осъществяване на засилен и постоянен контрол за предотвратяване изгарянето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци и възникването на пожари на територията на община Мездра.
 
3. При констатиране на случаи на палене на стърнища, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци на територията на община Мездра, кметовете и кметските наместници да предприемат необходимите административнонаказателни мерки срещу нарушителите.
 
4. Кметовете и кметските наместници и съответните служители в Общинска администрация да предприемат необходимите действия за информиране на населението за опасността от възникване на пожари и санкциите, които ще бъдат предприемани спрямо нарушителите.
 
5. Заповедта да бъде поставена на видно място в населените места за сведение и изпълнение.
 
Копие от настоящата заповед да се връчи на лицата за сведение и изпълнение.
 
ИВАН АСПАРУХОВ,     
                
Кмет на община Мездра
 
 
***
Паленето на стърнища и на растителни остатъци върху земеделски земи у нас е забранено от редица закони. Няколко са институциите, които контролират това и налагат санкции на нарушителите. Въпреки това паленето на стърнища продължава да е масово явление.
 
Запаленото стърнище създава опасност от пожари, които могат да се прехвърлят към съседни обработваеми площи, гори и населени места. Тази практика е вредна за самата почва, като същевременно увеличава процента на въглеводородни емисии и на фините прахови частици във въздуха. Заради дима, особено ако огънят е възникнал в близост до пътища, нараства и опасността от катастрофи.
 
Потушаването на тези пожари коства огромен ресурс на органите за „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) – хора, техника, гориво и време за овладяване на стихията.
 
Най-често за запалено стърнище глобяват именно органите за ПБЗН по Закона за МВР, в който санкциите за това нарушение варират от 200 до 2000 лв.
 
Доста по-високи са глобите по Закона за опазване на земеделските земи, който категорично забранява паленето на стърнища и на растителни остатъци в земеделските земи. Санкцията за първо нарушение е от 1500 до 6 000 лв., а при повторно от 2000 до 12 000 лв.
 
Министерство на околната среда и водите, чрез регионалните инспекции по околната среда и водите, също може да глобява за запалено стърнище. Съгласно Закона за опазване на околната среда, всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, са длъжни да не предизвикват вредни изменения върху почвата в обработваните от тях поземлени имоти. При констатирани нарушения се налагат следните глоби: за физически лица – от 100 до 6000 лв., за юридически лица и еднолични търговци от 1000 до 20 000 лв.
 
Най-сериозната санкция за фермерите, които палят стърнища, е свързана с евросубсидиите. При подобно нарушение те могат да бъдат лишени от тях.
 
Mezdra_Starnishta_Pozhari_Zabrana 01