__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Кметска заповед регламентира реда за административно обслужване на гражданите и пропускателния режим в сградата на Община Мездра

Mezdra Municipality_Propuskatelen rezhim_2020_01

Кметът на община Мездра Иван Аспарухов издаде Заповед №313/ 15.05.2020 г., с която регламентира реда за административно обслужване на гражданите в Общинска администрация (ОбА) – Мездра и пропускателния режим в сградата на ОбА, считано от 18 май 2020 г. Със същата заповед се определя и приемното време за граждани на кмета на общината, неговите трима заместници, секретаря и главния архитект на Община Мездра.
 
ЗАПОВЕД № 313/15.05.2020 г.
 
На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, с цел подобряване административното обслужване на гражданите, организацията на достъп и обезпечаване сигурността на служителите и информацията в Общинска администрация – Мездра,

НАРЕЖДАМ:
 
1. Определям следния ред за административно обслужване на гражданите в Общинска администрация (ОбА) - Мездра:

• Административното обслужване в Община Мездра се осъществява на специализираните гишета в Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), разположен на партера в сградата на ОбА – Мездра.;
 
• Определям работно време за работа с граждани в Център за услуги и информация на гражданите: всеки работен ден от 07:00 до 19:00 ч.;
 
• Информация за предоставяните от Община Мездра услуги се получава в Център за услуги и информация на гражданите на телефон: 0910/ 9 20 16 и на официалния сайт на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/, в раздел „Административни такси и услуги“.;
 
• Образци на заявления/ искания за предоставяне на административни услуги се предоставят в Център за услуги и информация на гражданите и на официалния сайт на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/, с възможност за изтегляне.;
 
• Заплащането на административните услуги и на местните данъци и такси се осъществява на касите в Център за услуги и информация на гражданите.;
 
• Определям работното време на служителите в Общинска администрация – Мездра: всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч., с обедна почивка от 12:00 до 13:00 ч.
 
2. Определям следния пропускателен режим в сградата на Общинска администрация (ОбА) – Мездра, считано от 18.05.2020 г.:

• Достъпът до Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), разположен на партера в сградата на ОбА – Мездра, остава свободен, в рамките на установеното работно време на ЦУИГ.;
 
•  Влизането на граждани до работните помещения в сградата на ОбА – Мездра става след вписване в Регистър на посетителите от служител на охраната, с пропуск/ входна карта, в рамките на установеното работно време на администрацията и след предварително съгласуване със съответния служител.;
 
•  При необходимост от спешно решаване на възникнали въпроси, приемът на граждани се провежда от съответния служител в Ритуалната зала на партера, срещу ЦУИГ, при условията на установения пропускателен режим в сградата на Общинска администрация – Мездра.;
 
•  Влизането на служители от Център за услуги и информация на гражданите в сградата на ОбАе разрешено всеки работен ден от 07:00 до 19:00 ч.;
 
•  Влизането на служители от Общинско предприятие „Чистота“ в сградата на ОбАе разрешено всеки работен ден от 07:30 до 17:00 ч.;
 
• Влизането на служители от Общинска администрация – Мездра и от Общински съвет (ОбС) – Мездра в сградата на ОбА е разрешено всеки работен ден от 08:00 до 17:30 ч.;
 
•  Влизането на служители от другите институции – Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Мездра, Общинска служба „Земеделие“ – гр. Мездра, ТП на НОИ, ИРМ – Мездра, помещаващи се в сградата на ОбА, е разрешено всеки работен ден от 08:00 до 17:30 ч.;
 
•  Достъпът до работните помещения, предоставени на групите общински съветници към Общински съвет – Мездра, става след вписване в Регистър на посетителите от служител на охраната, с пропуск/ входна карта, в рамките на установеното работно време на администрацията и след предварително съгласуване със Секретаря на Община Мездра.;
 
•  Влизането и оставането в сградата извън горепосочените случаи и време, става само  след предварително съгласуване със Секретаря на Община Мездра.
 
• Не се допускат в сградата служители и външни лица в извънработно време, освен в случаите на неотложни дейности, след изрично разрешение от Секретаря на Община Мездра.
 
3. Определям следното приемно време за граждани, при спазване на установения пропускателен режим:

• Кмет на община МездраИван Аспарухов – всеки работен ден.;
 
• Заместник-кмет „Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни проекти“инж. Николинка Кътовска – вторник от 14:00 ч.;
 
• Заместник-кмет „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“  – Нели Минева – сряда  от 14:00 ч.;
 
• Заместник-кмет „Стопански дейности, финанси и бюджет“Цеца Костова -  четвъртък от 14:00 ч.;
 
• Секретар на Община Мездра – инж. Светлана Мицевапетък от 14:00 ч.;
 
• Главен архитект на Община Мездраарх. Атанас Йорданов – вторник от 10:00 до 12:00 ч. и сряда от 13:00 до 16:00 ч.
 
Тази заповед отменя Заповед № 20/10.01.2020 г.
 
Настоящата заповед да бъде публикувана на официалната интернет страница на Община Мездра и поставена на Информационното табло до входа на ОбА – Мездра за сведение на гражданите на общината.
 
Препис от заповедта да се доведе до знанието на служителите и оперативните дежурни в Общинска администрация – Мездра, Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Мездра, Общинска служба „Земеделие“ – гр. Мездра, служител на ТП на НОИ, ИРМ – гр. Мездра, Председателя на Общински съвет – Мездра и председателите на групите общински съветници в ОбС – Мездра, ползващи работни помещения  в сградата на ОбА, за сведение и изпълнение.
 
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Мездра.
 
ИВАН АСПАРУХОВ,
 
Кмет на община Мездра
 
Mezdra Municipality_Propuskatelen rezhim_2020_02