____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление по чл.128, ал.1 ЗУТ

Изх. №11/19.03.2012 г.                                                   

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

         Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №138/19.03.2012 год. на Кмета на Община Мездра е допуснато изработване на проект за изменение на  Подробeн устройствен план (ЧИПУП) – План за регулация (ПР) за УПИ ІІІ, пл.№413 в кв.29 по плана на с. Типченица, община Мездра.

Заповедта може

да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на съобщаване /публикуване/ на обявлението чрез Община Мездра, по реда и условията на Административно – процесуалния кодекс и чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Враца.

 

https://www.livechatalternative.com/