____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение за допуснат КПИИ

Изх. № 14/26.03.2012 год.                     

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Мездра съобщава, че със Заповед №149/26.03.2012 год. на кмета на Община Мездра е допуснато изработване на КПИИ за ПИ №000020, местн. „Могилата” в землището на с. Брусен за построяването на склад за строителни материали и хале за изработка на метални конструкции.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението чрез Община Мездра по реда и условията на АПК и чл.215 от ЗУТ пред Административен съд – гр.

Враца.

https://www.livechatalternative.com/