____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Мездра напомня, че кампанията за внасяне на местните данъци с отстъпка продължава до 30 юни. Ако дотогава платите изцяло данък недвижими имоти и данък превозни средтва може да ползвате 5% отстъпка. Ако задълженията се плащат на части, сроковете за внасяне са:
1.    Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци
I    вноска    до 30 юни
II   вноска   до 31 октомври

          2. Данък
 върху превозните средства
I    вноска     до 30 юни
II   вноска    до 31 октомври
 
3.    Патентен данък
Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва:
за първото тримесечие                                до 31 януари
за второто тримесечие                от 1 февруари  до 30 април
за третото тримесечие                 от 1 май до 31 юли
за четвъртото тримесечие           от 1 август  до 31 октомври
 
4.    Туристически данък – до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувки.
 
5.    Данък върху таксиметров превоз на пътници – днася се преди получаване на издаденото разрешение по чл.24, ал.1 от Закона за автомобилните превози
 
След тези срокове започва да тече лихва
 
Задълженията за местни данъци и такси могат да бъдат платени по един от следните начини:

• безкасово (по банков път) в Банка "ДСК" ЕАД – клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:

44 14 00 – патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници,
44 21 00 – данък върху недвижимите имоти,
44 23 00 – данък моторни превозни средства,
44 24 00 – такса битови отпадъци,
44 28 00 – туристически данък.

• на касaтa на Община Мездра в Центъра за услуги и информация на гражданите – в брой или чрез ПОС устройство,

• на касите на „Български пощи“ ЕАД,

• в офисите на "Изипей" (EasyPay) АД,

• в "Обединена българска банка" (ОББ) АД,

• в Кметствата по населени места.