Стартира подготовката за преброяването на населението и жилищния фонд в община Мездра през 2021 г.

BG_Census 2021_Logo
 
Във връзка с подготовката за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., със Заповед № РД-05-487/ 09.06.2020 г. на председателя на Националния статистически институт Сергей Цветарски е назначена Общинска преброителна комисия (ОбПК) за община Мездра в състав: председател – инж. Светлана Мицева, секретар на Община Мездра, секретар – Ралица Спасова, гл. експерт в ОСИ – Враца, ТСБ – Северозапад и членове – Пепа Христова, Велислава Маринова, Мая Лазарова, Нелка Илиевска и Стоян Петров, представители на ОбА – Мездра.
 
На своето първо заседание ОбПК – Мездра прие Правилник за дейността на комисията и Организационен план за подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд на територията на община Мездра.
 
На заседанието беше разгледана инструкция за Преброяване 2021 и приет График на дейностите за подготовка и провеждане на преброяването в общината. Определени бяха и дейностите, свързани с предварителния обход в периода юли-септември 2020 г. и актуализиране на списъците на дворните места, сградите и жилищата в община Мездра.
 
Съгласно Организационния план, до 26 юни ще се проведе набиране и подбор на регистратори, които след като преминат обучение ще извършат предварителния обход в периода от 10 юли до 15 септември т. г.
 
Процедурата за набиране на кандидати за преброители и контрольори ще се проведе от 15 септември до 30 октомври 2020 г.
 
Преброяване 2021, което ще бъде 18-о поред в демографската история на България, ще започне в 0:00 часа на 22 януари 2021 г. и ще приключи в 20:00 часа на 15 февруари 2021 г. То ще протече чрез прилагане на два метода за събиране на информацията – електронно (от 0:00 часа на 22 януари до 24:00 ч. на 31 януари 2021 г.) чрез попълване на електронна преброителна карта в Интернет и традиционно (от 8:00 ч. на 1 февруари до 20:00 ч. на 15 февруари 2021 г.) чрез преброители и попълване на книжна преброителна карта.
 
Според резултатите от предишното преброяване, извършено през 2011 г., към 1 февруари с. г. населението на гр. Мездра е било 10 918 души, а на цялата община – 21 436 души. Спрямо предходното преброяване от 2001 г. населението на общината е намаляло с 4 078 души (15,9%), което е два пъти по-високо обезлюдяване от средното за страната (7,9%),а това на гр. Мездра – с 1 527 души.  
 
BG_Naselenie_Prebroyavane 2021