__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Общински съвет – Мездра потвърди своето решение училището в Моравица да не бъде закривано

ObS_Mezdra_Sesiya_06.2020_01

Общински съвет (ОбС) – Мездра потвърди свое Решение № 103/ 28.05.2020 г., с което не даде съгласие да бъде закрито ОУ „Васил Кънчов“ – Моравица, считано от 1 септември т. г., каквото предложение направи Регионално управление на образованието – Враца. Решението бе върнато за ново обсъждане от областния управител Малина Николова с мотива, че то е незаконосъобразно, тъй като цитираното в него правно основание е общо и не дава възможност да се направи основателен извод за причините, обосноваващи приемането му.
 
Новото решение е мотивирано по следния начин: „Ролята и основна задача на общинското ръководство и на ОбС – Мездра е именно в посока опазване  на мрежата от  училищата, ефективно и рационално ползване на материалната база и осигуряване на възможност за придобиване на средно образование в община Мездра, без сътресения и катаклизми, които могат да окажат крайно негативно влияние върху развитието на общината като цяло.
 
Училище „Васил Кънчов“ в с. Моравица разполага с много добра материална база и квалифицирани преподаватели. Запазват се работните им места. Община Мездра поема ангажимент при необходимост да дофинансира сформираните маломерни паралелки от бюджета си.“
 
ОбС разреши на Община Мездра да кандидатства пред Министерство на финансите за отпускане на безлихвен заем от централния бюджет в размер на 976 000 лв., със срок за погасяване – 25.12.2021 г. Средствата ще бъдат изразходвани за окончателно приключване на четири проекта по ОП „Региони в растеж“ – три за саниране на жилищни сгради и един за изграждане на Център за обществена подкрепа и на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания на техните семейства, както и за нормално функциониране на звената на бюджетна издръжка, финансирани със собствени приходи и за погасяване на просрочени задължения.
 
Кметът на Мездра беше упълномощен да подпише четири записи на заповед, платими на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на общо около 3 270 000 лв. (с ДДС) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програма за развитие на селските райони за проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Мездра“ и за проект за изграждане на мултифункционално спортно игрище в с. Долна Кремена.
 
Приети бяха Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии за 2020 г. и  Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и за реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В.
 
ОбС даде съгласие Община Мездра да кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика за отпускане на финансови средства по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от  I до XII клас.
 
Кметът Иван Аспарухов бе упълномощен да представлява Община Мездра на предстоящото извънредно Общо събрание на „Нови енергии“ ООД – София, в което дружество Общината има миноритарен дял от 10%, и как да гласува по точките, включени в дневен ред.
 
ОбС се съгласи да бъдат ремонтирани и възстановени две чешми в землището на с. Очин дол в рамките на изпълняван от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ проект, свързан с подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на парка, финансиран от ОП „Околна среда“. 
 
ObS_Mezdra_Sesiya_06.2020_02
 
ObS_Mezdra_Sesiya_06.2020_03
 
ObS_Mezdra_Sesiya_06.2020_05
 
ObS_Mezdra_Sesiya_06.2020_06