____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, останали свободни след разпределение на правоимащи лица за землищата на с.Долна Кремена, с.Люти дол, с.Люти брод и с.Ребърково

Община Мездра обявява провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на пасища, мери и ливади от ОПФ, останали свободни след разпределение на правоимащи лица за землищата на с. Долна Кремена, с. Люти дол, с. Люти брод и с. Ребърково, съгласно приложени списъци, неразделна част от обявата.
 
 В търгът могат да участват собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ (на основание чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ),
 
Началната тръжна цена за наемане на имот е площа на имота умножена по 10,00 лв./ декар за година. Депозитът за участие за всеки поземлен имот е в размер на 100% от началната тръжна цена и се внася по сметка на Община Мездра в Банка „ДСК” ЕАД, клон Мездра – IBAN-BG82STSA93003325414500, BIC STSABGS.
 
Договорите се сключват за една година (стопанската 2020-2021 година).
 

Търгът ще се проведе на 15.07.2020 г. от 10:00 часа в Община Мездра. При неявяване на кандидат се насрочва втора дата – 22.07.2020 г. в същия час, на същото място.
 
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
 
Тръжната документация и допълнителна информация за търга са получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290.
 
 
 
Кмет:
 
/Иван Аспарухов/
 

ХЧ/ХЧ
 
 


 

https://www.livechatalternative.com/