обява

О  Б  Щ  И  Н  А       Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

 

         Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на   терен  от 20 кв.м            за

поставяне на  преместваем  павилион  в  гр.Мездра, кв.85 ,Общински пазар.   Търгът ще  се проведе на  24 .04 . 2012г. от 10.30 часа в  Община Мездра .   Втора дата – 02.05 . 2012 г. в същия час и място.

          За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация     стая № 109 на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

 

 

 

 

 

 

РС                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

 

                                                                                   / Ив. Аспарухов /