____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот с идентификатор 47714.500.4060.2 по КККР на гр. Мездра

О Б  Я  В  А  

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
 
Общински имот  с идентификатор 47714.500.4060.2  по КККР на гр. Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1097/11.05.2018 г. – самостоятелен обект в едноетажна сграда, представляващ кафе-бар с РЗП от 44,84 кв.м., находащ се в гр.Мездра, ул.„Христо Ботев”, Алея на кестените, актуван с АЧОС № 3866/01.08.2019 г. с месечен наем в размер на 816,00 лв.(с ДДС). Депозитът за участие 816,00 лв.(с ДДС) е в размер на 100% от началната тръжна цена и се внася по сметка на Община Мездра в Банка „ДСК” ЕАД – IBAN-BG82STSA93003325414500, BIC STSABGSF, банка ДСК – клон Мездра.
 
 Срокът за отдаване под наем на обекта е 5 (пет) години.
 
Търгът ще се проведе на 15.07.2020 г. от 11,00 часа в Община Мездра.   Втора дата – 22.07.2020 г. в същия час и място.
 
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
 
Тръжната документация и допълнителна информация за търга са получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон +359889465290.
 

 КМЕТ:
 
(Иван Аспарухов)
 
хч/хч
https://www.livechatalternative.com/