О Б Я В Я В А – „Мездра-Автотранспорт-2003”ЕООД

„Мездра-Автотранспорт-2003”ЕООД

 

На основание чл. 51 от Наредба за РПУРОбИ и решение
№ 78 от протокол № 7/29.03.2012 г. на Общински съвет – Мездра

 

                        О  Б  Я  В  Я  В  А

    Търг с явно наддаване на следните движими вещи и недвижими имоти:

1. Фадрома L-200 с фабричен № 6492 при начална тръжна цена
4 200 лв.
2. ЛА „Лада 2105” ВР 59 40 АВ  при начална тръжна цена
250 лв. 
3.  Дърводелски банциг при начална тръжна цена
550 лв.
4.  Комбинирана дърводелска машина – абрихт, циркуляр, бор
апарат при начална тръжна цена 1 550 лв.
5. Павилион/бивш магазин/ с РЗП 40 кв.м. при начална тръжна
цена 15 700 лв.
6. УПИ І-1819 с площ 5 589 кв.м. в квартал 112а, при начална
тръжна цена  71 900 лв.
7. ПИ 1819 с площ 3 102 кв.м. в кв. 112а, при начална тръжна
цена 32 100 лв.
8. УПИ ХІІ-1229, цялата от 900 кв.м. при начална тръжна цена
15 500 лв.
9. УПИ ХІ-1229, цялата от 980 кв.м. при начална тръжна цена
15 800 лв.
10.УПИ VІІІ-1229, цялата 1 670 кв.м. заедно с прилежащата би
това сграда с РЗП – 315 кв.м. по плана за регулация на гр.
Мездра при начална тръжна цена  41 000 лв.
11.УПИ ІХ-1229, цялата 1 760 кв.м. заедно с автомивка при на
чална тръжна цена 31 000 лв.
12.УПИ Х-1229, цялата 1 690 кв.м. при начална тръжна цена
27 200 лв   
Търга ще се проведе на 25.04.2012 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Мездра –ІV ет. При неспечелен
имот или вещ повторен търг ще се проведе на 09.05.2012 г. в същия час и място.
Тръжна документация се закупува в счетоводството на „Мездра Автотранспорт -2003” ЕООД.
Краен срок за закупуване на тръжна документация – 15.00ч.
на 23.04.2012 г.
Краен срок за внасяне на депозит в размер на 10% и подава
не на оферти за участие – 15.00 ч. На 24.04.2012 г.
За справки тел:   0910 5 03 61
0898 37 99 88
0888 73 50 98