____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Продажба чрез търг с явно наддаване

на общински имот- частна общинска собственост, представляващ земя от 960 кв.м и сграда в парцел I,пл.№ 321 в кв.21 по плана на с. Горна Кремена
Търгът ще се проведе на 11.07.2006 г. от 10.00 часа в Община Мездра. Втора дата – 18.07. 2006 г. в същия час и място..
За допълнителна информация – тел. 9-20-08 или в стая № 109 на Община Мездра.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :

/Ив. Аспарухов/
РС

https://www.livechatalternative.com/